Nơi chứa trang landing page về các dự án. Mỗi dự án làm 1 trang landing page.